*ST宝实

- 000595

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST宝实(000595) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入15,372.8110,249.124,750.1831,123.3922,266.04
营业收入15,372.8110,249.124,750.1831,123.3922,266.04
二、营业总成本22,615.2714,954.636,789.9842,810.8028,924.52
营业成本16,276.8010,672.194,951.3930,998.4121,748.86
营业税金及附加519.87355.66149.25862.88432.35
销售费用964.93647.62312.992,004.521,345.56
管理费用3,393.342,250.891,135.816,298.284,248.25
财务费用1,335.00945.11199.622,417.041,149.50
研发费用125.3383.1640.93229.66--
资产减值损失----------
公允价值变动收益-------2,000.00--
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-7,192.39-4,691.69-2,039.80-30,458.41-9,570.18
加:营业外收入2,974.652,350.022.90559.8093.60
减:营业外支出588.12378.9134.461,974.75145.32
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-4,805.86-2,720.58-2,071.36-31,873.36-9,621.90
减:所得税费用12.404.66--529.34250.11
五、净利润-4,818.26-2,725.24-2,071.36-32,402.69-9,872.01
归属于母公司所有者的净利润-4,869.70-2,800.62-2,056.64-31,521.54-8,681.19
少数股东损益51.4475.38-14.72-881.15-1,190.83
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0400-0.0400-0.0300-0.4100-0.1290
稀释每股收益(元/股)-0.0400-0.0400-0.0300-0.4100-0.1290
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-4,818.26-2,725.24-2,071.36-32,402.69-9,872.01
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,869.70-2,800.62-2,056.64-31,521.54-8,681.19
归属于少数股东的综合收益总额51.4475.38-14.72-881.15-1,190.83
下载全部历史数据到excel中 返回页顶