*ST宝实

- 000595

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST宝实(000595) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入4,750.1831,123.3922,266.0414,042.088,286.58
营业收入4,750.1831,123.3922,266.0414,042.088,286.58
二、营业总成本6,789.9842,810.8028,924.5218,578.2010,195.79
营业成本4,951.3930,998.4121,748.8613,843.607,269.41
营业税金及附加149.25862.88432.35279.30138.56
销售费用312.992,004.521,345.56729.59411.48
管理费用1,135.816,298.284,248.253,153.221,405.53
财务费用199.622,417.041,149.50572.50471.26
研发费用40.93229.66--721.5351.67
资产减值损失--------447.89
公允价值变动收益---2,000.00------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-2,039.80-30,458.41-9,570.18-7,459.04-1,905.12
加:营业外收入2.90559.8093.6061.69132.91
减:营业外支出34.461,974.75145.32117.7914.88
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,071.36-31,873.36-9,621.90-7,515.14-1,787.10
减:所得税费用--529.34250.11126.1288.64
五、净利润-2,071.36-32,402.69-9,872.01-7,641.26-1,875.74
归属于母公司所有者的净利润-2,056.64-31,521.54-8,681.19-6,432.97-2,074.18
少数股东损益-14.72-881.15-1,190.83-1,208.29198.44
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0300-0.4100-0.1290-0.0900-0.0300
稀释每股收益(元/股)-0.0300-0.4100-0.1290-0.0900-0.0300
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-2,071.36-32,402.69-9,872.01-7,641.26-1,875.74
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,056.64-31,521.54-8,681.19-6,432.97-2,074.18
归属于少数股东的综合收益总额-14.72-881.15-1,190.83-1,208.29198.44
下载全部历史数据到excel中 返回页顶