*ST斯太

- 000760

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST斯太(000760) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入162.0899.6627.99972.89783.62
营业收入162.0899.6627.99972.89783.62
二、营业总成本4,163.982,742.411,394.167,606.615,748.24
营业成本181.76122.8541.50739.15682.67
营业税金及附加122.1687.1523.63175.57105.41
销售费用49.8935.0217.56174.44136.78
管理费用1,805.651,150.92590.923,078.091,973.72
财务费用340.84175.2050.051,477.881,176.63
研发费用1,663.691,171.26670.501,961.461,673.03
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-9.97-9.97---2,046.37--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-3,993.63-2,636.11-1,364.54-16,508.07-4,958.61
加:营业外收入9,991.679,990.73--523.10499.29
减:营业外支出4,593.304,576.9723.872,187.82552.02
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,404.752,777.65-1,388.42-18,172.79-5,011.35
减:所得税费用----------
五、净利润1,404.752,777.65-1,388.42-18,172.79-5,011.35
归属于母公司所有者的净利润1,404.752,777.65-1,388.42-18,172.79-5,011.35
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.01800.0400-0.0180-0.2400-0.0600
稀释每股收益(元/股)0.01800.0400-0.0180-0.2400-0.0600
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额1,404.752,777.65-1,388.42-18,172.79-5,011.35
归属于母公司所有者的综合收益总额1,404.752,777.65-1,388.42-18,172.79-5,011.35
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶