ST中基

- 000972

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中基(000972) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入4,578.64282.17275.8221,318.8820,107.79
营业收入4,578.64282.17275.8221,318.8820,107.79
二、营业总成本7,050.653,681.141,592.0528,622.2523,281.88
营业成本1,747.01597.50334.7220,028.6018,949.89
营业税金及附加135.51135.1611.57453.29288.74
销售费用----0.2624.7722.24
管理费用3,685.382,584.801,138.296,935.592,958.01
财务费用310.58209.43107.211,179.991,063.00
研发费用1,172.17154.26------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益------2,972.16682.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-4,106.30-4,483.38-1,307.291,652.962,249.81
加:营业外收入13.411.951.95210.64115.45
减:营业外支出122.910.06--1,211.8028.75
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-4,215.80-4,481.49-1,305.35651.812,336.52
减:所得税费用-4.57-4.57--145.4766.62
五、净利润-4,211.23-4,476.92-1,305.35506.342,269.90
归属于母公司所有者的净利润-4,207.71-4,474.42-1,304.10497.582,286.05
少数股东损益-3.52-2.50-1.258.76-16.15
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0546-0.0580-0.01690.01000.0296
稀释每股收益(元/股)-0.0546-0.0580-0.01690.01000.0296
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-4,211.23-4,476.92-1,305.35506.342,269.90
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,207.71-4,474.42-1,304.10497.582,286.05
归属于少数股东的综合收益总额-3.52-2.50-1.258.76-16.15
下载全部历史数据到excel中 返回页顶