ST中基

- 000972

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST中基(000972) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入275.8221,318.8820,107.7920,027.819,148.43
营业收入275.8221,318.8820,107.7920,027.819,148.43
二、营业总成本1,592.0528,622.2523,281.8821,850.8910,065.97
营业成本334.7220,028.6018,949.8918,870.318,673.61
营业税金及附加11.57453.29288.74266.7441.59
销售费用0.2624.7722.2419.4017.50
管理费用1,138.296,935.592,958.011,896.57942.16
财务费用107.211,179.991,063.00797.87393.85
研发费用----------
资产减值损失---------2.75
公允价值变动收益----------
投资收益--2,972.16682.61----
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,307.291,652.962,249.812,865.57-917.54
加:营业外收入1.95210.64115.4532.3931.02
减:营业外支出--1,211.8028.7518.7617.18
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-1,305.35651.812,336.522,879.21-903.70
减:所得税费用--145.4766.6266.62-0.19
五、净利润-1,305.35506.342,269.902,812.59-903.51
归属于母公司所有者的净利润-1,304.10497.582,286.052,821.12-896.69
少数股东损益-1.258.76-16.15-8.53-6.82
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.01690.01000.02960.0366-0.0116
稀释每股收益(元/股)-0.01690.01000.02960.0366-0.0116
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-1,305.35506.342,269.902,812.59-903.51
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,304.10497.582,286.052,821.12-896.69
归属于少数股东的综合收益总额-1.258.76-16.15-8.53-6.82
下载全部历史数据到excel中 返回页顶