*ST东网

- 002175

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST东网(002175) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入16,722.5910,944.174,489.8821,153.6013,922.90
营业收入16,722.5910,944.174,489.8821,153.6013,922.90
二、营业总成本17,652.6511,456.524,899.9224,408.0415,434.88
营业成本11,224.227,342.993,043.7914,228.069,493.55
营业税金及附加230.68188.8332.28366.08169.37
销售费用499.56307.96142.53899.15657.11
管理费用2,913.511,903.81909.315,204.812,894.83
财务费用2,784.681,712.93772.013,137.912,220.02
研发费用------572.03--
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益------15.079.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-11,243.19-9,000.47-3,070.28-107,293.03-2,635.55
加:营业外收入2.192.19--9.750.03
减:营业外支出201.38126.7857.96120.5664,149.71
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-11,442.38-9,125.06-3,128.24-107,403.84-66,785.23
减:所得税费用527.32330.38144.80111.33312.77
五、净利润-11,969.70-9,455.45-3,273.04-107,515.18-67,097.99
归属于母公司所有者的净利润-11,969.70-9,455.45-3,273.04-107,515.18-67,097.99
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1588-0.1254-0.0434-1.4264-0.8902
稀释每股收益(元/股)-0.1588-0.1254-0.0434-1.4264-0.8902
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-11,969.70-9,455.45-3,273.04-107,515.18-67,097.99
归属于母公司所有者的综合收益总额-11,969.70-9,455.45-3,273.04-107,515.18-67,097.99
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶