*ST巴士

- 002188

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST巴士(002188) 利润表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、营业总收入1,318.61510.71149.4736.642,127.40
营业收入1,318.61510.71149.4736.642,127.40
二、营业总成本3,146.981,923.281,083.70406.616,942.12
营业成本1,104.96343.0417.838.811,918.68
营业税金及附加87.5658.9235.3418.55132.63
销售费用11.766.764.062.0139.69
管理费用1,716.641,356.29929.68355.504,531.97
财务费用226.08158.2696.7821.74319.14
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益--1,185.861,185.86----
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-2,458.20-187.87281.84-361.43-4,554.45
加:营业外收入1,186.06------56,142.62
减:营业外支出10,112.1140.0040.00--5.33
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-11,384.25-227.87241.84-361.4351,582.83
减:所得税费用----------
五、净利润-11,384.25-227.87241.84-361.4351,582.83
归属于母公司所有者的净利润-11,384.25-227.87241.84-361.4351,582.83
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.3900-0.01000.0100-0.01001.7400
稀释每股收益(元/股)-0.3900-0.01000.0100-0.01001.7400
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-11,384.25-227.87241.84-361.4351,582.83
归属于母公司所有者的综合收益总额-11,384.25-227.87241.84-361.4351,582.83
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶