ST林重

- 002535

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST林重(002535) 利润表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、营业总收入33,601.07111,978.1071,201.3042,693.9620,577.17
营业收入33,601.07111,978.1071,201.3042,693.9620,577.17
二、营业总成本30,967.01109,709.8172,003.0443,666.3620,683.42
营业成本24,592.2985,398.8055,110.4432,973.1715,920.72
营业税金及附加423.621,812.821,069.83760.07320.59
销售费用334.841,305.43607.07458.43206.75
管理费用1,919.797,530.385,679.623,540.691,656.63
财务费用2,638.6510,983.387,356.504,716.642,251.28
研发费用1,057.822,679.002,179.581,217.36327.45
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益63.86360.06278.28118.90-54.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益63.86360.05------
汇兑收益----------
三、营业利润2,905.332,364.201,827.68910.39259.33
加:营业外收入58.83992.4494.7465.1028.46
减:营业外支出264.881,478.52216.81187.347.02
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额2,699.271,878.111,705.61788.16280.77
减:所得税费用86.63118.85722.45587.94122.52
五、净利润2,612.651,759.27983.16200.22158.24
归属于母公司所有者的净利润2,596.661,722.26937.64158.56136.52
少数股东损益15.9937.0145.5241.6621.72
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.03240.02000.01170.00200.0020
稀释每股收益(元/股)0.03240.02000.01170.00200.0020
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额2,612.651,759.27983.16200.22158.24
归属于母公司所有者的综合收益总额2,596.661,722.26937.64158.56136.52
归属于少数股东的综合收益总额15.9937.0145.5241.6621.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶