*ST林重

- 002535

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST林重(002535) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入13,310.78104,657.6293,742.9177,084.9018,135.46
营业收入13,310.78104,657.6293,742.9177,084.9018,135.46
二、营业总成本16,666.44149,173.3093,743.5776,785.5919,458.13
营业成本11,013.6299,202.4277,307.9065,623.2313,782.23
营业税金及附加336.301,738.651,230.31890.24331.86
销售费用130.114,016.771,591.281,171.09156.73
管理费用1,792.4231,461.716,221.684,281.542,266.18
财务费用2,922.1410,158.525,352.763,443.832,302.20
研发费用471.862,595.232,039.641,375.67618.92
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-75.96294.07118.2083.83317.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--463.67------
汇兑收益----------
三、营业利润-2,400.55-205,494.70976.73990.47-766.85
加:营业外收入101.63435.26636.67223.23223.42
减:营业外支出28.6910,075.87329.42284.1845.07
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,327.62-215,135.321,283.98929.52-588.50
减:所得税费用147.53-16,378.83438.75284.53127.04
五、净利润-2,475.14-198,756.49845.23644.99-715.54
归属于母公司所有者的净利润-2,557.37-199,133.18535.07512.83-775.01
少数股东损益82.23376.69310.16132.1659.47
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0319-2.48000.00670.0064-0.0097
稀释每股收益(元/股)-0.0319-2.48000.00670.0064-0.0097
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-2,475.14-198,756.49845.23644.99-715.54
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,557.37-199,133.18535.07512.83-775.01
归属于少数股东的综合收益总额82.23376.69310.16132.1659.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶