ST新研

- 300159

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST新研(300159) 利润表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、营业总收入55,709.6614,195.68136,294.48101,458.4440,248.26
营业收入55,709.6614,195.68136,294.48101,458.4440,248.26
二、营业总成本61,460.3516,899.30155,686.93112,694.4249,618.31
营业成本42,072.309,372.92110,698.1579,332.3330,890.11
营业税金及附加686.06173.521,626.53476.71305.41
销售费用2,312.84468.193,448.416,188.851,512.31
管理费用7,207.292,930.6419,604.7113,353.898,658.37
财务费用6,042.243,195.0212,822.978,352.805,824.60
研发费用3,139.63759.017,486.154,989.842,427.50
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-193.33-64.17441.0942.17129.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-199.30---187.03-252.78-165.22
汇兑收益----------
三、营业利润-7,437.76-3,318.44-31,209.15-54,332.98-25,187.35
加:营业外收入47.374.18232.01201.04169.79
减:营业外支出83.1632.681,095.4771.2761.25
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-7,473.56-3,346.94-32,072.61-54,203.21-25,078.82
减:所得税费用354.1838.501,128.29346.78409.15
五、净利润-7,827.74-3,385.44-33,200.90-54,549.99-25,487.97
归属于母公司所有者的净利润-7,076.23-3,210.87-30,379.48-51,256.60-23,898.53
少数股东损益-751.51-174.57-2,821.42-3,293.39-1,589.43
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0475-0.0215-0.2038-0.3439-0.1604
稀释每股收益(元/股)-0.0475-0.0215-0.2038-0.3439-0.1604
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-7,827.74-3,385.44-33,200.90-54,549.99-25,487.97
归属于母公司所有者的综合收益总额-7,076.23-3,210.87-30,379.48-51,256.60-23,898.53
归属于少数股东的综合收益总额-751.51-174.57-2,821.42-3,293.39-1,589.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶