ST南化

- 600301

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST南化(600301) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入53,202.3534,748.0516,677.4166,852.6849,543.70
营业收入53,202.3534,748.0516,677.4166,852.6849,543.70
二、营业总成本52,445.7134,259.0416,418.3766,139.1048,726.59
营业成本52,102.3734,029.6216,339.4865,269.1748,323.45
营业税金及附加37.1724.2411.9751.3437.35
销售费用18.0011.816.0336.9720.32
管理费用433.48296.13114.86778.91323.08
财务费用-145.30-102.77-53.982.7122.39
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润727.80460.17265.12650.37787.52
加:营业外收入----------
减:营业外支出0.44--------
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额727.35460.17265.12650.37787.52
减:所得税费用----------
五、净利润727.35460.17265.12650.37787.52
归属于母公司所有者的净利润727.35460.17265.12650.37787.52
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.03090.02000.01130.03000.0335
稀释每股收益(元/股)0.03090.02000.01130.03000.0335
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额727.35460.17265.12650.37787.52
归属于母公司所有者的综合收益总额------650.37787.52
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶