ST南化

- 600301

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST南化(600301) 利润表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、营业总收入49,543.7025,486.507,111.2527,544.1612,844.93
营业收入49,543.7025,486.507,111.2527,544.1612,844.93
二、营业总成本48,726.5925,107.137,004.2329,570.4115,084.52
营业成本48,323.4524,823.126,888.6926,731.0212,413.66
营业税金及附加37.3526.359.6167.7259.09
销售费用20.3213.236.55127.0593.30
管理费用323.08229.7787.351,154.12924.73
财务费用22.3914.6712.031,432.881,426.39
研发费用----------
资产减值损失------57.62167.36
公允价值变动收益----------
投资收益------6,542.246,321.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润787.52349.77107.014,488.644,081.48
加:营业外收入------5.5413.41
减:营业外支出------6.5240.39
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额787.52349.77107.014,487.664,054.50
减:所得税费用----------
五、净利润787.52349.77107.014,487.664,054.50
归属于母公司所有者的净利润787.52349.77107.015,412.204,979.04
少数股东损益-------924.54-924.54
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.03350.01490.00460.23000.2117
稀释每股收益(元/股)0.03350.01490.00460.23000.2117
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额787.52349.77107.014,487.664,054.50
归属于母公司所有者的综合收益总额787.52349.77107.015,412.204,979.04
归属于少数股东的综合收益总额-------924.54-924.54
下载全部历史数据到excel中 返回页顶