*ST莫高

- 600543

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST莫高(600543) 利润表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、营业总收入5,178.3310,831.507,481.224,755.552,790.45
营业收入5,178.3310,831.507,481.224,755.552,790.45
二、营业总成本5,594.1016,929.2611,716.507,226.193,919.46
营业成本3,559.189,265.915,416.862,714.641,984.81
营业税金及附加103.50634.73307.81258.9648.14
销售费用1,296.683,830.193,329.642,613.291,421.76
管理费用814.113,646.543,060.081,955.20718.71
财务费用-204.43-569.32-499.47-397.76-268.78
研发费用25.07121.21101.5881.8814.82
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-385.20-12,947.02-4,726.63-3,159.30-1,098.72
加:营业外收入0.024.6212.382.114.98
减:营业外支出0.3756.4023.6423.6421.45
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-385.55-12,998.81-4,737.90-3,180.83-1,115.19
减:所得税费用31.8810.06-95.96-117.32-47.13
五、净利润-417.43-13,008.87-4,641.93-3,063.51-1,068.06
归属于母公司所有者的净利润-359.06-11,136.18-4,217.21-2,775.37-950.23
少数股东损益-58.37-1,872.69-424.72-288.15-117.83
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0100-0.3500-0.1300-0.0900-0.0300
稀释每股收益(元/股)-0.0100-0.3500-0.1300-0.0900-0.0300
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-417.43-13,008.87-4,641.93-3,063.51-1,068.06
归属于母公司所有者的综合收益总额-359.06-11,136.18-4,217.21-2,775.37-950.23
归属于少数股东的综合收益总额-58.37-1,872.69-424.72-288.15-117.83
下载全部历史数据到excel中 返回页顶