*ST莫高

- 600543

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST莫高(600543) 利润表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、营业总收入19,848.5113,894.448,685.975,178.3310,831.50
营业收入19,848.5113,894.448,685.975,178.3310,831.50
二、营业总成本21,982.6615,883.059,809.535,594.1016,929.26
营业成本13,547.749,554.204,974.043,559.189,265.91
营业税金及附加861.33456.09346.20103.50634.73
销售费用4,494.193,488.982,571.881,296.683,830.19
管理费用3,416.792,592.182,069.47814.113,646.54
财务费用-532.83-366.83-270.09-204.43-569.32
研发费用195.45158.43118.0325.07121.21
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益116.79--------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-3,961.96-2,447.42-1,369.09-385.20-12,947.02
加:营业外收入51.555.282.040.024.62
减:营业外支出227.9210.0510.050.3756.40
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-4,138.33-2,452.19-1,377.10-385.55-12,998.81
减:所得税费用5.539.166.6031.8810.06
五、净利润-4,143.86-2,461.35-1,383.71-417.43-13,008.87
归属于母公司所有者的净利润-4,143.86-2,131.81-1,283.78-359.06-11,136.18
少数股东损益---329.54-99.93-58.37-1,872.69
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1290-0.0700-0.0400-0.0100-0.3500
稀释每股收益(元/股)-0.1290-0.0700-0.0400-0.0100-0.3500
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-4,143.86-2,461.35-1,383.71-417.43-13,008.87
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,143.86-2,131.81-1,283.78-359.06-11,136.18
归属于少数股东的综合收益总额---329.54-99.93-58.37-1,872.69
下载全部历史数据到excel中 返回页顶